รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  054350790 
102ลำปางกัลยาณีนายนิรันดร หมื่นสุข 054227654 
105เมืองมายวิทยาว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ 019604056 
106เสด็จวนชยางค์กูลวิทยานายบุญสง นาละออง 054342190 
107โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 054228182 
108เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครนายบุญทวี วิทยาคุณ 054226932 
109กิ่วลมวิทยานายจิรัฐพงศ์ สุมนะ 054227413 
110สบจางวิทยานางทิพพา ใจใหญ่ 054247917 
111แม่เมาะวิทยานายถนอม อุปวัฒนานันท์ 054266031 
112ประชารัฐธรรมคุณนายบรรจง สอนสมบูรณ์ 054261152 
113ประชาราชวิทยานายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน 054365033 
114ห้างฉัตรวิทยานายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา 054269284 
115เวียงตาลพิทยาคมนายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา 054339031 
116แม่สันวิทยานายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร 054343440 
201ไหล่หินวิทยานายพรศิลป์ สิงห์ทอง 0542740678 
202เกาะคาวิทยาคมนายใจชาย ปัณนะพงษ์ 054281381 
204เถินวิทยานายวิโรจ หลักมั่น 054291624 
205เวียงมอกวิทยา  054241506 
206แม่พริกวิทยานายณรงค์ศักดิ์ อบหอม 054299270 
207แม่ทะวิทยานายกัมพล ธิติกร 054289133 
208แม่ทะพัฒนศึกษานายสมบัติ อุตรัตน์ 054290317 
209แม่ทะประชาสามัคคีนายผจญ ภักดีวิวัฒน์ 054226038 
210สบปราบพิทยาคมนายปรีชา นันติชัย 054296161 
302วังเหนือวิทยานายดำรงค์ ตุลาสืบ 054279074 
303เมีองปานวิทยานายวัชรินทร์ จันทิมา 054276046 
304ทุ่งอุดมวิทยานายสุมล สัญญเดช 054364096 
305ทุ่งกว๋าววิทยาคมนายศานติกรศิ์ วงศ์เขียว 054247273 
306เมืองปานพัฒนวิทย์นางปริศนา วรรณารักษ์ 054260155 
401จักรคำคณาทรนายสุพล ประสานศรี 053511011 
403อุโมงค์วิทยาคมนายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู 053541377 
404บ้านแป้นพิทยาคมนายธีระศักดิ์ แก้วสุข 053573222 
405แม่ทาวิทยาคมนายสนั่น สิงห์ไผ่ 054549072 
406ทาขุมเงินวิทยาคารนายกิตติ ปานมี 054574679 
407ป่าซาง  054521044 
409น้ำดิบวิทยาคมนายจรัส คำอ้าย 054508546 
410วชิรป่าซางนางรติมา ปฤษฎางคเดชาร 054555373 
411ป่าตาลบ้านธิพิทยานายณัฏฐยศ ป่าหลวง 053501667 
501ธีรกานท์บ้านโฮ่ง  053591335 
502บ้านโฮ่งรัตนวิทยานางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ 053578798 
504แม่ตืนวิทยานายประทีป สุวรรณาภัย 053509397 
505ทุ่งหัวช้างพิทยาคมว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ 053975144