รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนนายประสิทธิ์ อินวรรณา 054350790 
102ลำปางกัลยาณีนายวิโรจ หลักมั่น 054227654 
105เมืองมายวิทยาว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ 019604056 
106เสด็จวนชยางค์กูลวิทยานายกัมพล ธิติกร 054342190 
107โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ 054228182 
108เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครนายสุทิน คงสนุ่น 054226932 
109กิ่วลมวิทยานายเธวิญ เย็นใจ 054227413 
110สบจางวิทยานางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน 054247917 
111แม่เมาะวิทยานายถนอม อุปวัฒนานันท์ 054266031 
112ประชารัฐธรรมคุณนายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน 054261152 
113ประชาราชวิทยานายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา 054365033 
114ห้างฉัตรวิทยานายใจชาย ปัณนะพงษ์ 054269284 
115เวียงตาลพิทยาคม  054339031 
116แม่สันวิทยานางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา 054343440 
201ไหล่หินวิทยานายพรศิลป์ สิงห์ทอง 0542740678 
202เกาะคาวิทยาคมนายเจนภพ ยศบุญเรือง 054281381 
204เถินวิทยานายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 054291624 
205เวียงมอกวิทยานายนคินทร์ ภูริพงษ์ 054241506 
206แม่พริกวิทยานายเสน่ห์ สายต่างใจ 054299270 
207แม่ทะวิทยานายผจญ ภักดีวิวัฒน์ 054289133 
208แม่ทะพัฒนศึกษานายสมบัติ อุตรัตน์ 054290317 
209แม่ทะประชาสามัคคีนายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ 054226038 
210สบปราบพิทยาคมนายศานติกรศิ์ วงศ์เขียว 054296161 
302วังเหนือวิทยานายดำรงค์ ตุลาสืบ 054279074 
303เมีองปานวิทยานายวัชรินทร์ จันทิมา 054276046 
304ทุ่งอุดมวิทยานางธีรดา แก้วบุญปัน 054364096 
305ทุ่งกว๋าววิทยาคมนายประนอม ไทยกรรณ์ 054247273 
306เมืองปานพัฒนวิทย์นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร 054260155 
401จักรคำคณาทรนายจรัส คำอ้าย 053511011 
403อุโมงค์วิทยาคม  053541377 
404บ้านแป้นพิทยาคมนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลย์รัตน์ 053573222 
405แม่ทาวิทยาคมนายสนั่น สิงห์ไผ่ 054549072 
406ทาขุมเงินวิทยาคารนายยงยุทธ กันไชยสัก 054574679 
407ป่าซางนายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู 054521044 
409น้ำดิบวิทยาคมนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 054508546 
410วชิรป่าซางนายกิตติ ปานมี 054555373 
411ป่าตาลบ้านธิพิทยานายนิรันดร ปาละมา 053501667 
501ธีรกานท์บ้านโฮ่งนายธีระศักดิ์ แก้วสุข 053591335 
502บ้านโฮ่งรัตนวิทยานายจักรพงษ์ ใจปัญญา 053578798 
504แม่ตืนวิทยานายธำรงค์ หน่อเรือง 053509397 
505ทุ่งหัวช้างพิทยาคมนายนิพนธ์ ไชยเจริญ 053975144