ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพัทธนันท์ นพคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.ลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
2นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.ลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
3นางสาวสาวิตรี วงค์ษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.ลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
4นางปาริตา ศุภการกำจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.ลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
5นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.ลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
6สตต.หญิงสโรชิน ปิดความลับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.เชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
7นายสรวง ศรีแก้วทุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.ลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
8นางรชฏ กันทะรัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ศธจ.ลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
9นางจงกร แสงคล้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เกษียณอายุ 
10นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เกษียณอายุ 
11นายโสภณ ศรีวิชัยประชาราชวิทยาเกษียณอายุ 
12นายรัชวุฒิ ปรารถนาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
13นายไพโรจน์ สมบัติใหม่ห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
14นายสมชาย น่วมเกตุเถินวิทยาเกษียณอายุ 
15นายอานุภาพ แพทยาไทยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
16นางเปมิกา มุ้งทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
17นางระวีวรรณ ปฎิมาพรเทพเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
18นางศิริวรรณ สมหมายลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
19นางนวลสมร วงษ์คำลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
20นายวินัย พรประเสริฐผลลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
21นางศิริลักษณ์ ศิริวรรณลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
22นางสาวนวลทิพย์ เลาห์อารีวุฒิลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
23นางเสาวณี กรานจรูญลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
24นายพร้อมพงษ์ แปงเครือลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
25นางสาวบานเย็น จันทราฤทธิกุลลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
26นางประเทือง ผัดวังลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
27นางอันธิฌา อินทะปัญโญประชาราชวิทยาเกษียณอายุ 
28นางสาวชุตินันท์ สิงหศักดิ์ประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
29นายยุทธวรรษ คำวิชัยประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
30นางสิริภร อันตรเสนแม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
31นายจรัญ หน่องามแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
32นางสมพร วรรณกูลแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
33นางธันยนัฐต์ คำมูลอินทร์แม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
34นายพร ศิระกมลแม่ทะพัฒนศึกษาเกษียณอายุ 
35นางญาดา ธนีสัตย์แม่ทะพัฒนศึกษาเกษียณอายุ 
36นายธวัชชัย ศิริพรวัฒนะกุลแม่ทะพัฒนศึกษาเกษียณอายุ 
37นายแสวง คำอินบุตรแม่ทะประชาสามัคคีเกษียณอายุ 
38นายสมอาจ บัวชุมแม่ทะประชาสามัคคีเกษียณอายุ 
39นางสาวรัชนีกร อินชัยเทพแม่พริกวิทยาเกษียณอายุ 
40นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์เมีองปานวิทยาเกษียณอายุ 
41นางสาวชฎาวรรณ รัตนาวิสุทธิ์เกาะคาวิทยาคมเกษียณอายุ 
42นายสมมาตร เชิดฉิ่งเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
43นางสุปราณี สายสิงห์ทองเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
44นางสุวรรณา กองคำบุตรกิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
45นางนิตยา รัตนศุกลกิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
46นางนฤมล คิดอ่านกิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
47นายทรงศักดิ์ พูดสัตย์กิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
48นางประนอม แก้ววิเชียรกิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
49นายบุญเกลื่อน นันตาวงศ์เถินวิทยาเกษียณอายุ 
50นายพิสิฐ วรรณรัตน์เถินวิทยาเกษียณอายุ 
51นางเทียมจันทร์ รัศมีเวียงชัยเถินวิทยาเกษียณอายุ 
52นายนิยม อุบลคำเถินวิทยาเกษียณอายุ 
53นายสมาน พุกจอนเถินวิทยาเกษียณอายุ 
54นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดเถินวิทยาเกษียณอายุ 
55นางถนอมศรี จันทโชติวงศ์เถินวิทยาเกษียณอายุ 
56นางสุธีรพร แก้วบังเกิดเถินวิทยาเกษียณอายุ 
57นางวราภรณ์ อุบลคำเถินวิทยาเกษียณอายุ 
58นางกรองทอง อมรรัตนวิศิษฐ์ป่าตาลบ้านธิพิทยาเกษียณอายุ 
59นายนิรันดร์ ศิริทองคำป่าตาลบ้านธิพิทยาเกษียณอายุ 
60นางมาลี ขอบปีป่าตาลบ้านธิพิทยาเกษียณอายุ 
61นางอารีย์ นิไทรโยคป่าซางเกษียณอายุ 
62นางสาวรัตนา นันทชัยป่าซางเกษียณอายุ 
63นางอัมพวัน ศรีวิชัยป่าซางเกษียณอายุ 
64นางจงกลณี มณีชัยป่าซางเกษียณอายุ 
65นายสงัด จินะฟองวชิรป่าซางเกษียณอายุ 
66นายสมศักดิ์ จีปราบนันท์วชิรป่าซางเกษียณอายุ 
67นายสมชาย จอมขันเงินวชิรป่าซางเกษียณอายุ 
68นายณัฎฐพงษ์ พงษ์โพธิพิทักษ์น้ำดิบวิทยาคมเกษียณอายุ 
69นางสาวพิมล ศิลธุศัยน้ำดิบวิทยาคมเกษียณอายุ 
70นายสมศักดิ์ ต๊ะต้องใจทาขุมเงินวิทยาคารเกษียณอายุ 
71นางพัชรินทร์ เมืองอินทร์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
72นายสมนึก แฉ่งสุวรรณจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
73นางนงคราญ ชูกิจคุณจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
74นางสุมาลี ชัยบูรณ์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
75นายมงคล ผุสดีจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
76นายบริทัศน์ จันทร์มณีแม่ทาวิทยาคมเกษียณอายุ 
77นายสุพรรธน์ เตชะโสดแม่ทาวิทยาคมเกษียณอายุ 
78นางธีรนันต์ แก้วเรือนบ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
79นายมานพ เชื่อมรัมย์บ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
80นายทวีศักดิ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุลอุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
81นางมัณฑนา สินธุบุญอุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
82นางทิวาพร ทาเศษธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
83นายบุญส่ง พัฒนเวศน์ธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
84นางพุทธิดา อูปอินทร์ธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
85นายคัด จอมมณีธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
86นายพรหม ทัฬหนิรันดร์ธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
87นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์ธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
88นายสมบูรณ์ ไชยคำร้องบ้านโฮ่งรัตนวิทยาเกษียณอายุ 
89นายประสิทธิ์ ฉิมพลีลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
90นายจำรัส วันตันประชาราชวิทยาเกษียณอายุ 
91นายพิทยา ไชยมงคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35สพม.เขต 31 สพม.เขต 31