ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางณิชาพร ยองรัตน์วชิรป่าซางลาออกจากราชการ 
2นายวรรณชม ปงจันตาเกาะคาวิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นายริน อินต๊ะวงศ์เถินวิทยาลาออกจากราชการ 
4นายประสิทธิ์ ภูมาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35สพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 1
5นางรดาการ ภูริพงษ์ทุ่งอุดมวิทยาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 3
6นางฆัสรากร วงค์ไชยวังเหนือวิทยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
7นายวรรณชัย จองแกวังเหนือวิทยาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8นางจุฑารัตน์ ใจกล้าเถินวิทยาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เขต 34
9นางกรรณานุช มูลคำจักรคำคณาทรโรงเรียนนวมินราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34
10นางสาวโศภิตา โสเก่าข่าทาขุมเงินวิทยาคารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34
11นางธัญสินี อริยาจักรคำคณาทรลาออกจากราชการ 
12นางสาวอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ทุ่งอุดมวิทยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย