ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธวัชชัย สุวรรณเนตรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลาออกจากราชการ 
2นายมนตรี โกศลบัณฑิตกูลสบปราบพิทยาคมถึงแก่กรรม 
3นายประสงค์ สินธุเขียวจักรคำคณาทรลาออกจากราชการ 
4นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กาทุ่งอุดมวิทยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36