ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายทรงยศ เอี่ยมสุกใสเมืองปานพัฒนวิทย์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล