ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประสงค์ จอมประเสริฐไหล่หินวิทยาถึงแก่กรรม 
2นางจำเนียร แปงเครือลำปางกัลยาณีถึงแก่กรรม 
3นางกัญวรา ช่วยไว้เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลาออกจากราชการ 
4นางสาวสายฝน มีสุขแม่เมาะวิทยาถึงแก่กรรม