ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอลงกรณ์ ประสานสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เกษียณอายุ 
2นายจำรัส ศรีใจกิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
3นางเยาวนาถ พากเพียรแม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
4นางสุทธิณีย์ คชนิลแม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
5นางจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคลแม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
6นางปวรวรรณ นนทศิลป์แม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
7นางดรุณี สินสันธิเทศแม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
8นางจงดี พลังคะพันธ์พงศ์เสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
9นายวิรัตน์ คำขอดเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
10นายสมนึก มุ้งทองประชาราชวิทยาเกษียณอายุ 
11นายชิงชัย ทิพย์มณฑาประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
12นางวัชรี นนทมาลย์ประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
13นางลัดดา กลิ่นวงษ์ลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
14นายเกษม กาเตจ๊ะลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
15นางสุพิน อุ่นหน่อลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
16นางสาวปนิชา คันธวงศ์ลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
17นางพรรณิภา หุ่นดีลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
18นางนิลุบล ถามะพันธ์ลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
19นางอมรรัตน์ ทิพานนท์ลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
20นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
21นางพัชราภรณ์ อลงการาภรณ์ลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
22นางนิลเนตร อำนาจศิริสุขลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
23นายดำเกิง ทิพกนกลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
24นายภูริต คันธะชุมภูเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
25นายบุญโปรด ตริไตรรัตน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
26นางเทพิน อาชามาสเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
27นางทูลใจ กมลรัตนาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
28นางสรินดา ด่านวิรุทัยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
29นายกฤชปณต ฝั้นจักรสายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
30นางงามจิตร์ มหามิตรสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
31นางโสรัตยา เกตุสวัสดิ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
32นางพวงเพชร มะโนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
33นายยุทธชัย ฟูเต็มวงศ์ห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
34นางแจ่มศิริ พานทองห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
35นายภาคย์ กันคำแม่สันวิทยาเกษียณอายุ 
36นางวิจิตรา ยศแผ่นแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
37นางสาวบุญช่วย ขันคำหมุดแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
38นายสายัณห์ พรมใสสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
39นางพวงเพชร สุริยุทธสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
40นายไพรัตน์ อินทรโยธาสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
41นางจรรยา เสาร์คำเกาะคาวิทยาคมเกษียณอายุ 
42นางพัฒนวดี เอสุจินต์แม่พริกวิทยาเกษียณอายุ 
43นายกฤษณ์ มาโยงเวียงมอกวิทยาเกษียณอายุ 
44นายบัญญัติ อริยะวงค์เวียงมอกวิทยาเกษียณอายุ 
45นางดวงเดือน พุกจอนเถินวิทยาเกษียณอายุ 
46นางสุชาดา ยอดฉัตรเถินวิทยาเกษียณอายุ 
47นางอารี วรรณรัตน์เถินวิทยาเกษียณอายุ 
48นายสมพงษ์ ยอดฉัตรเถินวิทยาเกษียณอายุ 
49นายบุตรกระจ่าง บุตรกระจ่างเถินวิทยาเกษียณอายุ 
50นายไกรทอง ถ้ำทองเถินวิทยาเกษียณอายุ 
51นางสุนีรัตน์ สาริบุตรเถินวิทยาเกษียณอายุ 
52นายบุญมา ศิริกุลพันธ์เถินวิทยาเกษียณอายุ 
53นางวรรณเพ็ญ สนั่นเอื้อเมีองปานวิทยาเกษียณอายุ 
54นางสาวเบญจพร สมเพชรวังเหนือวิทยาเกษียณอายุ 
55นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์วังเหนือวิทยาเกษียณอายุ 
56นางชมพูนุช ชื่นชอบทุ่งอุดมวิทยาเกษียณอายุ 
57นายวุฒิ สัมฤทธิ์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
58นายจำรัส อินต๊ะเสนจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
59นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวรจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
60นางนภารัตน์ พัชราพิชญ์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
61นางนัยนา อินทรเดชจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
62นางสุณัญช์ อินต๊ะเสนจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
63นางมยุรี สมพงษ์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
64นางสุคนธ์ จินดาหลวงจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
65นายชัชวาล ใหญ่ศิริป่าตาลบ้านธิพิทยาเกษียณอายุ 
66นางอนงค์นาฎ แกระวงค์ป่าซางเกษียณอายุ 
67นายสุพจน์ โยธาป่าซางเกษียณอายุ 
68นางสาวอำไพ น้อยสะปุ๋งบ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
69นายบุญยก สมพงษ์บ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
70นางภัทริน จันทร์มณีบ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
71นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้วน้ำดิบวิทยาคมเกษียณอายุ 
72นางเสาวลักษณ์ เสนยองน้ำดิบวิทยาคมเกษียณอายุ 
73นายไพรสัณฑ์ กันสิทธิ์วชิรป่าซางเกษียณอายุ 
74นายนิพนธ์ แสงเนตรธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
75นายบันดาล ดวงบุรงค์ธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
76นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์ธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
77นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญอุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
78ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ทาหน่อทองอุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
79นายสมพันธ์ อินทรวงไหล่หินวิทยาเกษียณอายุ 
80นางดรงค์พร มัณฑาลัยไหล่หินวิทยาเกษียณอายุ 
81นางมยุรี แสงลุนไหล่หินวิทยาเกษียณอายุ 
82นายสุพจน์ แสนหาญแม่ตืนวิทยาเกษียณอายุ 
83นายวิชัย มูลแก้วกิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
84นายทองคำ เกี๋ยงแก้วสบจางวิทยาเกษียณอายุ 
85นายสมบูรณ์ คำตาบุตรประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
86นายกันทอน จันทรักษาลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
87นายศรีมอญ วงศ์ปันเมาแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
88นายวิสิทธิ์ นาคเงินป่าซางเกษียณอายุ 
89นายถวัลย์ ไชยปะละแม่ทะพัฒนศึกษาเกษียณอายุ 
90นายนคร คงสมัยอุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
91นายกนที บุญมากาศลำปางกัลยาณีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล
92นายประชากร เขื่อนปัญญาป่าซางโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
93นางผ่องพรรณ ศรีตาสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
94นางสาวสุริวรรณ์ พิพัฒนเศรษฐ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เขต 36 สพม.เขต 36
95นายภาษิต บุษมงคลทาขุมเงินวิทยาคารเกษียณอายุ