ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุทิน คงสนุ่นเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2นางวาสนา เถาปัญญาเมืองปานพัฒนวิทย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3นางปรียาพร วงษ์ชาลีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4นางสาวอนิญญา วงศ์ธรรมกิ่วลมวิทยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
5นางสาวมนสิกานต์ ยุกติชาติเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
6นางสาวฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญแม่เมาะวิทยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
7นางปริณดา แสงศิวาพรแม่พริกวิทยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
8นายมานะ หาญสุวรรณแม่ทะพัฒนศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
9นางจิลาวัล มหามิตรเมีองปานวิทยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย