ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายฐิติกร แก้วปันกูลสบปราบพิทยาคมถึงแก่กรรม 
2นางพัทยา หาญเมืองใจจักรคำคณาทรลาออกจากราชการ 
3นางสาวณัฏฐ์กานต์ อินทจันทร์ทุ่งหัวช้างพิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางสาวสวลี โยธาแม่พริกวิทยารร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1
5นางสาวปริญญารัตน์ คำฟูทาขุมเงินวิทยาคารรร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
6นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์แม่เมาะวิทยารร.วังทองพิทยาคม สพม.เขต 39
7นางสาววรางคณา เป็นมูลวังเหนือวิทยารร.บ้านกาดวิทยา สพม.เขต 34
8นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์ทาขุมเงินวิทยาคารรร.ยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34
9นายนัทที เที่ยงจันตาวังเหนือวิทยารร.จอมทอง สพม.เขต 34
10นายธีรัช ลอมศรีลำปางกัลยาณีรร.ยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34
11นายศราวุฒิ จินดาเวียงมอกวิทยารร.บ้านทุ่งโฮ้ง สพป.แพร่ เขต 2
12นางปัณฑารีย์ บุญแรงอุโมงค์วิทยาคมรร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม.เขต 1
13นางสุณีย์ อินสมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลาออกจากราชการ 
14นางสมจิตร ดาวสุดวังเหนือวิทยาลาออกจากราชการ 
15นางพนิดา สุประการวังเหนือวิทยารร.บ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1