ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววรัญยา ศรีตาบุตรลำปางกัลยาณีลาออกจากราชการ 
2ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะทุ่งหัวช้างพิทยาคมรร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
3นายประสิทธิ์ ยอดดีป่าซางรร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน