ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเกรียงศักดิ์ ยอดสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35สพม.พะเยา สพม.พะเยา
2นางทิพพา ใจใหญ่สบจางวิทยาลาออกจากราชการ 
3นายไพชยา พิมพ์สารีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35สพม.เลย หนองบัวลำภู สพม.เลย หนองบัวลำภู