ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประจักษ์ สีหราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนเกษียณอายุ 
2นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนเกษียณอายุ 
3นายชนินทร์ วรรณมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนเกษียณอายุ 
4นายโกศล สินธุบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนเกษียณอายุ 
5นายสนั่น สายนุวงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนเกษียณอายุ 
6นายประทีป สุวรรณาภัยป่าซางเกษียณอายุ 
7นายมานัส นพคุณจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
8นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกรสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
9นายณรงค์ศักดิ์ อบหอมแม่พริกวิทยาเกษียณอายุ 
10นายสนั่น กาญจนเชษฐ์ทุ่งกว๋าววิทยาคมเกษียณอายุ 
11นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตศิริทุ่งกว๋าววิทยาคมเกษียณอายุ 
12นางอรัญญา จันทร์อุดมเถินวิทยาเกษียณอายุ 
13นางวาสนา ศิริญานันท์เถินวิทยาเกษียณอายุ 
14นายสัมพันธ์ หอมทวนลมเถินวิทยาเกษียณอายุ 
15นางไพบูลย์ พัลวันไหล่หินวิทยาเกษียณอายุ 
16นายพินิจ ทังสุนันท์ธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
17นายประดิษฐ์ ภาชนนท์วชิรป่าซางเกษียณอายุ 
18นายสุพัน ธัมหมื่นยองวชิรป่าซางเกษียณอายุ 
19นายพันธ์ เหลาพลสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
20นางพยอม ศิริบุญสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
21นายภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพสบปราบพิทยาคมเกษียณอายุ 
22นางเยาวลักษณ์ มาโยงเวียงมอกวิทยาเกษียณอายุ 
23นางวันทนีย์ กันขันคำเวียงมอกวิทยาเกษียณอายุ 
24นางเยาวณีย์ จิตต์จริงเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
25นางสุวิมล เติงจันต๊ะเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
26นายอุทัย วรรณโวหารเกาะคาวิทยาคมเกษียณอายุ 
27นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
28นางอำไพ จันมะยมลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
29นางวราภรณ์ ช้างวิเศษลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
30นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาวลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
31นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้วลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
32นางปราณี ไกลกลิ่นบ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
33นายไกรทอง ณ ลำปางห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
34นางสมบูรณ์ ไชยเชียงของห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
35นางรุ่งรัชนี วิมาละห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
36นางฉวีวรรณ สุภานนท์ห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
37นางกาญจนา ยุรีห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
38นางวาสนา ไวคกุลป่าซางเกษียณอายุ 
39นายบุญเทือง จี้ฟูทาขุมเงินวิทยาคารเกษียณอายุ 
40นายจักริน พานทองวังเหนือวิทยาเกษียณอายุ 
41นายทองสุข หนูดาอุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
42นายณรงค์ วรพจน์อุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
43นางโมฬี อภิวงศ์งามป่าตาลบ้านธิพิทยาเกษียณอายุ 
44นายสมบูรณ์ ศิธราชูน้ำดิบวิทยาคมเกษียณอายุ 
45นางเพชรา เกตุหิรัญแม่พริกวิทยาเกษียณอายุ 
46นางอัญชลี พรภัทรนันท์แม่ทะประชาสามัคคีเกษียณอายุ 
47นายศุภศักดิ์ พรภัทรนันท์แม่ทะประชาสามัคคีเกษียณอายุ 
48นางสาวพรรณพัชร ตุงใยแม่ทะประชาสามัคคีเกษียณอายุ 
49นายปฏิพล สุกหอมแม่ทะประชาสามัคคีเกษียณอายุ 
50ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
51นางกัลยา ไชยรังษีจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
52นางฉัตราพร ศุกลพันธ์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
53นางสาววิรภาศา สินธุปันจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
54นางพิณพร จันตารีจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
55นางสาวศิริพรรณ คำยองป่าซางเกษียณอายุ 
56นางนงลักษณ์ อุปการะบ้านโฮ่งรัตนวิทยาเกษียณอายุ 
57นายชนะชัย สำราญจิตต์โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุ 
58นายสวัสดิ์ แสนใจป่าซางเกษียณอายุ 
59นายอมร ศรีสุวรรณทาขุมเงินวิทยาคารเกษียณอายุ 
60นายธานินทร์ หวังสุขเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
61นายทวีวุฒิ เลิศล้ำแม่สันวิทยาเกษียณอายุ 
62นางปราณี ไชยทานเวียงตาลพิทยาคมลาออกจากราชการ 
63นางวงเดือน ปัญญาบุตรเถินวิทยาเกษียณอายุ 
64นางลัคนา ชาญชนะภัยเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
65นายเผชิญ กันธิยะเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครถึงแก่กรรม